İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

çevre politikası

“İnsana yapılan yatırım, en değerli yatırımdır”

Adanır Lojistik, bir kuruluşu oluşturan en temel ve değerli unsurun çalışanları ve diğer ilgili tarafları olduğu görüşünden hareketle; kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla:

Faaliyet alanına ilişkin ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuat gereklerini yerine getirmeyi,
Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,
İlgili tarafların ve çalışanların katılımlarını sağlamayı,
SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI OLARAK BENİMSEMİŞTİR.

İnsana, topluma ve çevreye “SAYGI” ana ilkemiz ve öncülük hedefimizdir doğrultusunda ADANIR LOJİSTİK:

İşlerimiz ile ilgili çevre mevzuatına uymayı,
Çevre bütünlüğünü, çalışanlar ile toplumun sağlık ve güvenliğini koruyacak tarzda faaliyet göstermeyi,
Acil durum risklerini azaltmayı,
Bütün faaliyetlerimizde, gerekli emniyet tedbirlerini önceden almayı,
Küresel kaynakları korumayı ve verimli kullanmayı,
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik konularında sektörde, her türlü iş birliğini destekleyerek bilgi alış verişinde bulunmayı,
Çevreyi korumayı ve performansını görünür kılmayı,

TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

TOP